BAO KHÁC BIỆT

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Chiều cao ống nạp.E: Đường kính ống nạp.

BAO PALET DÂY

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao đai nâng.D: Bề rộng đai nâng.

BAO SLING CÓ THÂN

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Khoảng cách may đai bo thân.E: Khoảng cách may đai bo miệng.F: Chiều cao đai nâng.G: Chiều rộng nắp bao.H:...

BAO U-PALEL

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Chiều cao ống nạp.E: Khoảng cách may đai dài vào thân.F: Khoảng cách may đai ngắn vào thân.G: Chiều cao đai...

BAO VUÔNG, NẠP TRÙM, ĐÁY XẢ

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Chiều cao ống nạp.E: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.F: Chiều cao đai nâng.G: Khoảng cách may đai vào...

BAO VUÔNG, NẠP TRÙM, ĐÁY PHẲNG

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Chiều cao ống nạp.E: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.F: Chiều cao đai nâng.G: Khoảng cách may đai vào...

BAO TRÒN, NẮP + ỐNG NẠP, ĐÁY PHẲNG

A: Đường kính bao.B: Chiều cao bao.C: Chiều cao ống nạp.D: Khoảng cách dây buộc ống nạp.E: Đường kính ống nạp.F: Chiều cao đai nâng.

BAO TRÒN, NẮP + ỐNG NẠP, ĐÁY XẢ

A: Đường kính bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao ống nạp.D: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.E: Đường kính ống nạp.F: Chiều cao đai nâng.G: Đường kính ống...

BAO TRÒN, NẠP TRÙM, ĐÁY PHẲNG

A: Đường kính bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao ống nạp.D: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.E: Đường kính ống nạp.F: Chiều cao đai nâng.

BAO TRÒN, NẠP TRÙM, ĐÁY XẢ

A: Đường kính bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao ống nạp.D: Khoảng cách may dây buộc ống nạp.E: Đường kính ống nạp.F: Chiều cao đai nâng.G: Đường kính ống...

BAO VUÔNG, NẮP + ỐNG NẠP, ĐÁY PHẲNG

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Khoảng cách đai may vào bao.E: Chiều cao đai nâng.F: Chiều cao ống nạp.G: Khoảng cách may dây buộc ống...

BAO VUÔNG, NẮP + ỐNG NẠP, ĐÁY XẢ

A: Chiều rộng bao.B: Chiều dài bao.C: Chiều cao bao.D: Khoảng cách đai may vào bao.E: Chiều cao đai nâng.F: Chiều cao ống nạp.G: Khoảng cách may dây buộc ống...